Jäsensopimuksen ehdot

Jäsenyyden ja jäsensopimuksen ehdot

1. Jäsenyys

Rivarko Oy:n harjoittaman liikuntakeskuksen ”Wellness Friski” (jäljempänä Friski) jäseniä ovat kaikki liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneet ja voimassaolevan, jäsensopimuksen mukaisen jäsenyyden hankkineet, 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Henkilön on, saadakseen Friskin jäsenyyden, allekirjoitettava jäsensopimus, joka myös Friskin puolesta allekirjoitetaan.

Alle 18-vuotiaan osalta jäsensopimuksen allekirjoittaa lakimääräinen holhooja, joka myös vastaa alaikäisen jäsenen velvollisuuksista. Friski tallentaa jäsenen tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Jäsen vastaa siitä, että hänen Friskille ilmoittamansa tiedot ovat oikeat ja ajan tasalla. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitettava viipymättä Friskille.

2. Liittymismaksu

Jäsenen on jäseneksi liittymisen yhteydessä suoritettava hinnaston mukainen, jäsenyyden syntymisen edellytyksenä oleva liittymismaksu, joka erääntyy maksettavaksi, ellei muuta liittymisen yhteydessä sovita, heti.

3. Jäsenmaksu ja muut maksut

Jäsenen on, jäsenoikeuksiensa voimassapitämiseksi, maksettava hinnaston mukaista, kuukausittaista jäsenmaksua, sekä muut hinnaston mukaiset maksut.

4. Jäsenen oikeudet ja jäsentiedot

Friski tuottaa hallinnoimissaan tiloissa, Friskin liikuntakeskuksen yhteydessä (jäljempänä Klubi) liikuntaan keskittyneitä palveluja, joita jäsenellä on oikeus tästä sopimuksesta ilmenevin ehdoin käyttää.

5. Klubin säännöt

Jäsen on velvollinen noudattamaan Friskin vahvistamia Klubin sääntöjä. Friski vahvistaa säännöt (Liikuntakeskus Friskin säännöt), jotka ovat voimassa siitä lukien ja niin kauan, kun säännöt ovat julkaistuna Klubin ilmoitustaululla ja Friskin kotisivuilla.

6. Jäsenyyden voimassaoloaika

Jäsenyys alkaa, kun jäsensopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu on maksettu, ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Jäsenellä on oikeus irtisanoa sopimus. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanominen on toimitettava Friskille joko tammi- tai elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden lopussa (jälj. sopimuksen varsinaiset päättymisajat). Mikäli jäsen irtisanoo sopimuksen edellä tässä kohdassa määritellystä poiketen, edellyttää tämä aina normaalihintaisen kuukausimaksun ja jäsenyyden kuukausimaksun erotuksen suorittamista käytetyiltä kuukausilta edellisestä irtisanomismahdollisuudesta laskien. Jäseneksi liityttäessä saavutettu liittymisetu tulee kuitenkin maksaa irtisanomisen yhteydessä aina, ellei jäsenyys ole jatkunut jo yli ensimmäisen irtisanomismahdollisuuden.

7. Tilapäinen keskeytys

Friski voi jäsenen kirjallisesta hakemuksesta myöntää jäsenelle vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta, mikäli jäsenen mahdollisuudet Friskin palvelujen käyttämiseen estyvät ennalta arvaamattomasta taikka muutoin painavasta syystä johtuen, kuten sairaudesta, raskaudesta, työttömyydestä, opiskelusta tai oleskelusta ulkomailla. Tässä tarkoitettuna syynä ei voi olla jäsenen vuosiloma. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että jäsenen ilmoittamasta syystä palvelujen käyttö estyy vapautuksen hakemisesta lukien vähintäin kaksi viikkoa. Jäsenellä ei ole oikeutta saada maksuvapautusta taannehtivasti. Maksuvapautuksen aika voi olla enintäin kahdeksan kuukautta. Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys hakemuksen perusteesta. Jäsenmaksun suorittamisen tilapäisestä keskeytyksestä jäsenen tulee maksaa hinnaston mukainen keskeytysmaksu.

8. Sopimuksen poikkeuksellinen päättyminen

Jäsenellä on oikeus edellä kohdassa 6 määritellystä poiketen purkaa sopimus päättyväksi, mikäli jäsen muuttaa pysyvästi pois paikkakunnalta ja muualla asuminen kestää vähintäin kuusi kuukautta. Jäsenen päättäessä sopimuksen pysyvän, paikkakunnalta muuton perusteella, sopimuksen irtisanomisaika on kaksi kuukautta sen kalenterikuukauden päättymisestä, kun jäsen tällä perusteella sopimuksen irtisanoo. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti ja siihen liitettävä luotettava selvitys paikkakunnalta muutosta ja muuton pysyvyydestä.

Jäsenellä on niinikään, edellä 6-kohdassa määritellystä irtisanomisajasta poiketen oikeus sairauden perusteella purkaa sopimus päättyväksi sen kalenterikuukauden lopussa, kun jäsen purkamisesta ilmoittaa Friskille, edellyttäen, että purkamisilmoituksen perusteena on jäsenen pysyväksi katsottava sairaus, joka estää jäsenen mahdollisuuden käyttää Friskin palveluja. Pysyvänä sairautena pidetään sellaista terveydellistä syytä, joka estää palvelujen käyttämisen yhtäjaksoisesti vähintäin kahdeksan kuukauden ajan. Terveydelliseen syyhyn perustuva purkaminen on toimitettava kirjallisesti ja ilmoitukseen on liitettävä luotettava selvitys sairaudesta. Muutto todennetaan postin virallisella muuttoilmoituksella ja terveydentilamuutokset lääkärintodistuksella.

9. Hinnasto

Friski vahvistaa sen tuottamien palvelujen, Klubin käytön, jäsenyyteen liittyvien ja perustuvien maksujen sekä muiden tarvittavien suoritteiden hinnat, joista muodostuu hinnasto.
Hinnastossa olevien hintojen muutokset astuvat voimaan hinnanmuutosilmoitusta seuraavan maaliskuun, tai mikäli hintamuutos ilmoitetaan aikavälillä 15.01. – 31.07., seuraavan lokakuun alusta lukien. Friskin vahvistamat hintamuutokset tulevat jäsenen tietoon, kun ne on julkaistu Klubin ilmoitustaululla ja Friskin kotisivuilla.

Lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheutuvat muutokset (kuten arvonlisävero) maksuihin Friskillä on oikeus saattaa voimaan kyseisenlaisen muutoksen voimaantulopäivästä lukien.

10. Palvelutuotannon keskeyttäminen

Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, Friskillä on oikeus kieltää jäsentä käyttämästä Friskin palveluja, mikäli kuukausittaista jäsenmaksua ei ole eräpäivään mennessä kokonaan maksettu ja eräpäivästä on kulunut vähintäin kaksi viikkoa.

11. Sopimuksen siirto

Friskillä on oikeus siirtää tämä sopimus jäsentä kuulematta kolmannelle. Jäsenellä on oikeus siirtää jäsenyys joko määräajaksi tai kokonaan lopullisesti. Määräaikaisen siirron vähimmäisaika on kaksi viikkoa. Jäsenyyden siirto tulee voimaan, kun siitä on jäsenen taikka siirronsaajan toimesta kirjallisesti ilmoitettu Friskille ja suoritettu 20,00 euron suuruinen siirtomaksu. Jäsen ja siirronsaaja vastaavat yhteisvastuullisesti niistä, jäsenen, joka sopimuksen siirtää, maksuvelvoitteista, jotka ovat syntyneet ennen sopimuksen siirtoa ja ovat edelleen suorittamatta.

12. Klubin toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Friski pidättää oikeuden, erityistä ilmoitusaikaa noudattamatta, muuttaa sopimusehtoja ja Friskin sääntöjä sopimusehtojen keskeistä sisältöä muuttamatta, kuten pitää klubia tilapäisesti suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Friski ilmoittaa muutoksista klubin ilmoitustaululla ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa klubin käyttöön. Friski pidättää itselleen myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää.

13. Erimielisyydet

Friskin jäsenyydestä ja siihen sovellettavista jäsensopimusehdoista mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea neuvotteluin, erimielisyyden ratkaisee Rivarko Oy:n kotipaikan alioikeus.

Säännöt vahvistettu ja julkaistu 19.8.2014