Jäsensopimuksen ehdot

Jäsenyyden ja jäsensopimuksen ehdot

1. Jäsenyys

Rivarko Oy:n harjoittamien liikuntakeskusten ”Wellness Friski”, ”TFW Rauma” (jäljempänä Friski/ TFW Rauma) jäseniä ovat kaikki liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneet ja voimassa olevan, jäsensopimuksen mukaisen jäsenyyden hankkineet henkilöt. Henkilön on, saadakseen jäsenyyden, allekirjoitettava jäsensopimus, joka myös Friskin/ TFW Rauman puolesta allekirjoitetaan.

Alle 18-vuotiaan osalta jäsensopimuksen allekirjoittaa lakimääräinen holhooja, joka myös vastaa alaikäisen jäsenen velvollisuuksista. Friski/ TFW Rauma tallentaa jäsenen tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Jäsen vastaa siitä, että hänen Friskille/ TFW Raumalle ilmoittamansa tiedot ovat oikeat ja ajan tasalla. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitettava viipymättä Friskille/ TFW Raumalle.

2. Liittymismaksu

Jäsenen on jäseneksi liittymisen yhteydessä suoritettava hinnaston mukainen, jäsenyyden syntymisen edellytyksenä oleva liittymismaksu, joka erääntyy maksettavaksi, ellei muuta liittymisen yhteydessä sovita, heti.

3. Jäsenmaksu ja muut maksut

Jäsenen on, jäsenoikeuksiensa voimassapitämiseksi, maksettava hinnaston mukaista, kuukausittaista jäsenmaksua, sekä muut hinnaston mukaiset maksut.

4. Jäsenen oikeudet ja jäsentiedot

Friski/ TFW Rauma tuottaa hallinnoimissaan tiloissa, Friskin liikuntakeskuksen yhteydessä (jäljempänä Klubi)/ TFW Rauman yhteydessä (jäljempänä Dojo) liikuntaan keskittyneitä palveluja, joita jäsenellä on oikeus tästä sopimuksesta ilmenevin ehdoin käyttää.

5. Klubin säännöt

Friskin jäsen on velvollinen noudattamaan Friskin vahvistamia Klubin sääntöjä. Friski vahvistaa säännöt (Liikuntakeskus Friskin säännöt), jotka ovat voimassa siitä lukien ja niin kauan, kun säännöt ovat julkaistuna Klubin ilmoitustaululla ja Friskin kotisivuilla.

TFW Rauman jäsen on velvollinen noudattamaan TFW Rauman vahvistamia Dojon sääntöjä. TFW Rauma vahvistaa säännöt (Dojon säännöt), jotka ovat voimassa siitä lukien ja niin kauan, kun säännöt ovat julkaistuna Dojon ilmoitustaululla.

6. Jäsenyyden voimassaoloaika

Jäsenyys alkaa, kun jäsensopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu on maksettu, ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Jäsenellä on oikeus irtisanoa sopimus. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

7. Tilapäinen keskeytys

Friski/ TFW Rauma voi jäsenen kirjallisesta hakemuksesta myöntää jäsenelle vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta, mikäli jäsenen mahdollisuudet Friskin/ TFW Rauman palvelujen käyttämiseen estyvät ennalta arvaamattomasta taikka muutoin painavasta syystä johtuen, kuten sairaudesta, raskaudesta, työttömyydestä, opiskelusta tai oleskelusta ulkomailla. Tässä tarkoitettuna syynä ei voi olla jäsenen vuosiloma. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että jäsenen ilmoittamasta syystä palvelujen käyttö estyy vapautuksen hakemisesta lukien vähintäin kaksi viikkoa. Jäsenellä ei ole oikeutta saada maksuvapautusta taannehtivasti. Maksuvapautuksen aika voi olla enintäin kahdeksan kuukautta. Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys hakemuksen perusteesta. Jäsenmaksun suorittamisen tilapäisestä keskeytyksestä jäsenen tulee maksaa hinnaston mukainen keskeytysmaksu.

8. Hinnasto

Friski/ TFW Rauma vahvistaa sen tuottamien palvelujen, Klubin/ Dojon käytön, jäsenyyteen liittyvien ja perustuvien maksujen sekä muiden tarvittavien suoritteiden hinnat, joista muodostuu hinnasto.

Hinnastossa olevien hintojen muutokset astuvat voimaan hinnanmuutosilmoitusta seuraavan kuun lopussa. Friskin/ TFW Rauman vahvistamat hintamuutokset tulevat jäsenen tietoon, kun ne on julkaistu Klubin/ Dojon ilmoitustaululla ja Friskin/ TFW Rauman kotisivuilla.
Lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheutuvat muutokset (kuten arvonlisävero) maksuihin Friskillä/ TFW Raumalla on oikeus saattaa voimaan kyseisenlaisen muutoksen voimaantulopäivästä lukien.

9. Palvelutuotannon keskeyttäminen

Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, Friskillä/ TFW Raumalla on oikeus kieltää jäsentä käyttämästä Friskin/ TFW Rauman palveluja, mikäli kuukausittaista jäsenmaksua ei ole eräpäivään mennessä kokonaan maksettu ja eräpäivästä on kulunut vähintäin kaksi viikkoa.

Lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheutuvat muutokset (kuten arvonlisävero) maksuihin Friskillä on oikeus saattaa voimaan kyseisenlaisen muutoksen voimaantulopäivästä lukien.

10. Sopimuksen siirto

Friskillä/ TFW Raumalla on oikeus siirtää tämä sopimus jäsentä kuulematta kolmannelle. Jäsenellä on oikeus siirtää jäsenyys joko määräajaksi tai kokonaan lopullisesti. Määräaikaisen siirron vähimmäisaika on kaksi viikkoa. Jäsenyyden siirto tulee voimaan, kun siitä on jäsenen taikka siirronsaajan toimesta kirjallisesti ilmoitettu Friskille/ TFW Raumalle. Jäsen ja siirronsaaja vastaavat yhteisvastuullisesti niistä, jäsenen, joka sopimuksen siirtää, maksuvelvoitteista, jotka ovat syntyneet ennen sopimuksen siirtoa ja ovat edelleen suorittamatta.

11. Klubin Dojon toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Friski/ TFW Rauma pidättää oikeuden, erityistä ilmoitusaikaa noudattamatta, muuttaa sopimusehtoja ja Friskin/ TFW Rauman sääntöjä sopimusehtojen keskeistä sisältöä muuttamatta, kuten pitää Klubia/ Dojoa tilapäisesti suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Friski/ TFW Rauma ilmoittaa muutoksista Klubin/ Dojon ilmoitustaululla ja Friskin/ TFW Rauman kotisivuilla. Friski/ TFW Rauma pidättää itselleen myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää.

12. Erimielisyydet

Friskin/ TFW Rauman jäsenyydestä ja siihen sovellettavista jäsensopimusehdoista mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea neuvotteluin, erimielisyyden ratkaisee Rivarko Oy:n kotipaikan alioikeus.

Säännöt vahvistettu ja julkaistu 20.12.2023